Forretningsorden

1.

Avlsrådet er Rottweilerklubbens ansvarlige organ for alle aktiviteter og spørgsmål i forbindelse med avlsarbejde med rottweilere og skal høres i forbindelse med alle beslutninger vedrørende avlsarbejdet.

 

2.

Avlsrådet har pligt til af egen drift at rejse alle sager og spørgsmål af væsentlig betydning for sundhed, eksteriør og temperament i rott­weiler­avlen, hvad enten sagerne er principielle eller vedrører enkelthunde, enkeltopdrættere eller -medlemmer.  

 

3.

Avlsrådet har pligt til over for Hovedbestyrelsen at foreslå indførelse af specielle regler for avlsarbejdet, avlsrestriktioner eller avlsforbud, såfremt der foreligger dokumenterede arvemæssige begrundelser herfor.  

 

4.

Avlsrådet er rådgivende over for opdrættere og medlemmer i alle spørgs­mål vedrørende rottweileravl.

 

5.

Avlsrådet har pligt til at informere Rottweilerklubbens medlemmer om emner af væsentlig og principiel betydning for sundhed, eksteriør og temperament i rottweileravlen. Sådan information formidles primært gennem medlemsbladet.

 

6.

Avlsarbejde i Rottweilerklubben er baseret på klubbens mentaltest­program og Avlsrådet har pligt til i samarbejde med de ansvarlige udvalg at sikre den nødvendige kapacitet og kvalitet i testprogrammerne. Avlsrådet skal forelægges alle ændringer i testprogrammet til udtalelse, før disse indstilles til godkendelse i Hovedbestyrelsen. Avlsrådet kan lade sig repræsentere på MT-og Hvalpetestudvalgets møder og samlinger og skal modtage mødeindkaldelse hertil og efterfølgende referat heraf. MT-udvalget og hvalpetestudvalget er et underudvalg under Avlsrådet med særlig kompetence og egen forretningsorden.  

 

7.

Avlsrådet består af 5 medlemmer, der udpeges af Hovedbestyrelsen, normalt efter indstilling fra Avlsrådet.

 

8.

Avlsrådet konstituerer sig selv med formand og sekretariat, bestående af én eller flere sekretærer. Konstitutionen skal godkendes af Hoved­bestyrelsen.

 

9.

Avlsrådets møder:  

A.

Avlsrådet holder møder efter behov. Møder skal indkaldes med mindst tre ugers varsel af formanden eller af to medlemmer i forening.

 

B.

Mødeindkaldelser skal indeholde forslag til dagsorden og eventuelle relevante bilag.

 

C.

Avlsrådet er beslutningsdygtigt, såfremt mindst tre af udvalgets medlemmer er til stede. Er et avlsrådsmøde ikke beslutningsdygtigt på grund af fravær, kan formanden eller to medlemmer indkalde til et ekstra

avlsrådsmøde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Et sådant ekstra avlsrådsmøde er beslutnings­dygtigt uanset fremmødet, såfremt dette fremgår af mødeindkaldelsen.

 

D.

Formanden for MT-udvalget, hovedbestyrelsens kontaktperson og formanden for hvalpetestudvalget modtager kopi af Avlsrådets interne post, mødeindkaldelser og referater på samme måde som udvalgets

medlemmer. Formanden for MT-udvalget, HB´s kontaktperson og formanden for hvalpetestudvalget kan deltage i Avlsrådets møder uden stemmeret.

 

E.

Medlemmernes og MT- udvalgsformandens udgifter til kørsel og forplejning dækkes efter Rottweilerklubbens regler i det omfang, der er økonomisk dækning i budgettet eller Hoved­bestyrelsen evt. yder ekstra

bevillinger. Hovedbestyrelsens kontaktpersons og formanden for hvalpetestudvalgets udgifter til kørsel og fortæring i forbindelse med møder i Avlsrådet afholdes af Hovedbestyrelsen og Hvalpetestudvalgets budget.

 

10.

Formandens opgaver:

A.

Formanden har det overordnede ansvar for arbejdet i Avls­rådet og det direkte ansvar for Avlsrådets forpligtelser i henhold til Rottweilerklubbens vedtægter og nærværende forretningsordens pkt. 2 - 4.

 

B.

Formanden tegner Avlsrådet overfor generalforsamlingen og Hoved­bestyrel­sen og har ansvaret for kontakten til rådets underudvalg.

 

C.

Formanden leder Avlsrådets møder.  

 

11.

Sekretariatets opgaver:

A.

Sekretariatet har ansvaret for al kommunikation og papirgang i Avlsrådet.

 

B.

Sekretariatet har ansvaret for udarbejdelse og udsendelse af indkaldelser til og referater fra Avlsrådets møder, her­under referater til Hovedbestyrelsen og Brugshunde­rådet.

 

C.

Sekretariatet modtager tilmeldinger samt tilrettelægger og afvikler kuldfremstillings- og avlskåringsarrangementer i samarbej­de med MT-udvalget.

 

D.

Sekretariatet har ansvaret for udarbejdelse og udsendelse af kuldfremstillingsresultater og avlskåringsbeviser.

 

E.

Sekretariatet administrerer i samarbejde med Rottweiler­klubbens kasserer alle økonomiske forhold i forbindelse med Avlsrådets arbejde, herunder kuldfremstillings- og avlskå­rings­arrangementer, og tilvejebringer i

samarbejde med Rottweiler­klubbens kasserer løbende oversigter over Avlsrådets økonomi. 

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark